Цени в:лв.
НачалоГаранция и сервиз

Гаранция и сервиз

Тук може да разгледате образци на "Протокол за доставка / Гаранционни условия", както и на "Гаранционна карта".

________________________________________________________________________________________________________________________

   О Б Р А З Е Ц

П  Р  О  Т  О  К  О  Л       З  А      Д  О  С  Т  А  В  К  А

 

Входни почистващи изтривалки S t e p  M a t


към фактура No 0002001157 2015 г.
ПРОДАВАЧ:  РАМЕР ГРУП  ЕООД,  ЕИК 103302389,  гр. Варна,  ул. Тролейна 6,

 

КУПУВАЧ: Юридическо / физическо лице Името на фирмата ЕИК 999999999 гр. Варна
Адрес за кореспонденция  ул. Примерна 46 тел. за връзка 052 111 111
Адрес на който е поставена изтривалката ул. Друга примерна 34

 

ИЗТРИВАЛКА StepMat Универсал екстра 26 мм РАЗМЕРИ 1000 мм х 500 мм. с вградена РАМКА.


Изтривалката StepMat, която закупихте служи да задържа от обувките на преминаващите през нея хора прахът, нечистотиите и влагата, които се нанасят от външната среда, съобразно зоната за която е предназначена.

 

Съставните елементи на изтривалката съответстват на поръчка на купувача от 05.01.2015


Купувачът декларира, че е запознат и изцяло приема без ограничения и / или възражения Общите условия на “Рамер Груп” ЕООД за продажба на стоки през електронен магазин Stepmat.eu, които са приложими към настоящата продажба. Купувачът декларира, че получените от него стоки изцяло съответстват на поръчаното от него през онлайн магазина  StepMat.eu . Попълненият и потвърден от Купувача протокол за доставка остава на съхранение в Рамер Груп ЕООД.

 

днес 05.01.2015 г.

Рамер Груп  ЕООД: bg 000/2012

за Купувача подпис

имена  Иван Иванов

 

Благодарим Ви, че избрахте нашият продукт. За въпроси и препоръки
НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!  е-майл: sales@stepmat.eu   Тел. 0886 605 333

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

Г  А  Р  А  Н  Ц  И  О  Н  Н  И       У  С  Л  О  В  И  Я

 

 

         Всички предлагани стоки на този сайт са нови, произведени в България, Румъния или друга европейска държава и доставени от Рамер Груп ЕООД. Всяка предлагана стока е с изрично указан гаранционен срок. Рамер Груп ЕООД гарантира, че към момента на изпращане към клиента продуктът няма недостатъци, които да намалят стойността му или годността му за обичайната му употреба.

 

Предназначението на входните почистващи изтривалки StepMat е да бъдат поставяни на входните пространства на обществени и частни сгради, с цел да ограничат нанасянето на нечистотии или влага от външната среда, пренасяни от обувките на преминаващи върху тях хора. Входните изтривалки трябва да бъдат монтирани на равни повърхности в специално пригодени за целта отвори в пода или свободно положени на пода с монтирани скосени рамки.

 

Максимален ефект се постига, когато входната изтривалка е съобразена с трафика на хора, зоната за която е предназначена и количеството стъпки, които посетителите ще направят по нея.

 

Техничекото ниво на входните изтривалки StepMat отговаря на техническо ниво на познатите подобни изделия към момента на въвеждането им на пазара и не се разминава с приетите норми. Производството се извършва съобразно техническа документация на съответния продукт. Изделията отговарят на изискванията към тях, на техническите норми за безопастност и предназначението за ползване.

 

Изтривалката е съобразена с особенностите на обувките, които хората носят. Това не изключва вероятността да съществува обувка, която да се задържи между профилите или подхлъзне, за което Рамер Груп ЕООД не носи отговорност.

 

Гаранционния срок започва да тече от момента на изпращането на пратката.
Веднага след пристигането на доставката, но не по-късно от 3 (три) дни, клиентът следва да провери дали тя е пълна и дали доставените продукти имат недостатъци. В случай на установени недостатъци при получаване на стоката, купувачът трябва да уведоми незабавно и без излишно отлагане за вида и количеството им на: sales@stepmat.euтел. 0888 606 333

 

Дефектни нови или мострени входни изтривалки продадени през модул  „РАЗПРОДАЖБА“, които могат да бъдат използвани за определена цел, могат да бъдат продавани на по-ниска цена. Продавачът посочва в документа за закупуване на стоката, че изделието има дефект и описва дефекта. За тези стоки продавачът не поема гаранция.

 

При повреда гаранцията се признава само, ако се представи  гаранционна карта, издадена при закупуването на продукта, като демонтираните части преминават в собственост на Продавача.
С отварянето и/или изтеглянето и/или физическото получаване на гаранцинната карта, Купувачът приема гаранционните условия на Продавача.
Гаранцията важи на територията на Република България.

 

Действия при предявявне на  рекламация:


Стока може да бъде рекламирана само от директен клиент на Рамер Груп ЕООД,.
Рекламираната стока се изпраща, с приложено копие на документа за плащане и попълнен рекламационен протокол на указания адрес, като куриерската услуга е за сметка на Купувача. Отремонтираната стока се връща на Купувача за сметка на Продавача. Максималния срок за отстраняване на дефект появил се през  гаранционния период е 30 дни. Подмяна на цяло изделие или детайл, както и договорено забавяне в отсраняването на дефекти не увеличават и не променят гаранционният срок.


Може да бъде рекламирана стока, която е чиста съобразно общите правила за хигиена. Продавачът отговаря за дефекти проявили се само по време на гаранционния срок.

 

Купувачът е задължен да докаже, че има право за уреждане на рекламацията. Това означава, че посочва мястото където е монтирана и представи документ за плащането и.

 

Упълномощено лице е задължено да даде отговор по рекламацията на Купувача до три работни дни от получаване на рекламираната стока на адреса на Продавача. В този период не влиза времето необходимо за професионално обсъждане на дефекта, допълнителна кореспонденция, евентуално посещение на мястото, където е била монтирана изтривалката.


Рекламацията, включително отстраняването на дефектите ще бъде уреждана без излишно отлагане, най-късно до 30 дни от деня на предявяването и, и за по-дълъг срок при условие, че продавачът и купувачът се договорят за такъв. За отстраними дефекти се смятат тези дефекти, чийто отстраняване не променя външния вид, функцията и качеството на стоката и ремонтът може да бъде извършен правилно в установения срок.


Договорката за по-дълъг срок е в писмен вид, и се отбелязва върху рекламационния протокол.

 

Гаранционния срок не може бъде съизмерим с трайността на стоката т.е. с времето, за което при правилно използване и грижи  стоката може от гледна точка на своите качества, даденото предназначение и разликата в интензивността на използването  да издържи.

 

За дефект не се смята:
Дефект причинен от неправилен монтаж.
Нормалното употребяване (износване) на изтривалката.
Неправилно използване или отстраняване на дефекти от неоторизирано от доставчика лице.
Увреждане в следствие на несъответстващо или неподходящо използване, като например при претоварване с голямо тегло (преминавания на коли, транспалетни колички, кари, и др.).
Използване на сила или повреди причинени от злоумишлени действия.
Щети възникнали при неспазване на инструкциите за експлоатация на отделните видове изделия.
Механични и от действието на агресивни вещества - олио, соли, киселини, основи и др. повреди.
При отстранени или повредени производствен номер, табелка.
Замърсена и неподдържана изтривалка.

Дефект възникнал вследствие на форсмажорни обстоятелства.

 

Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:

 • При несъответствие между данните в документите и самата стока или опит за подправяне на  документи;
 • Когато е правен ремонт или модификация от потребителя или от неупълномощени лица или фирми;
 • Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение;
 • При причинени повреди от нецелесъобразно използване на продукта, въздействие на температура, влага или други фактори извън допустимите граници;
 • При гръмотевици, наводнения, пожари, форсмажорни обстоятелства, други външни въздействия извън контрола на Производителя и/или Търговеца;
 • При отстранени или повредени производствен номер, табелка.
 • При смяна на собственика;

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

О Б Р А З Е Ц
Г   А   Р   А   Н   Ц   И   О   Н   Н   А          К   А   Р   Т   А

 

Входни почистващи изтривалки   StepMat  

 

към фактура No 0002001157 / 2015 г.           

ПРОДАВАЧ:  РАМЕР ГРУП  ЕООД,  ЕИК 103302389,  гр.Варна,  ул. Тролейна 6,


КУПУВАЧ: Юридическо / физическо лице Име на фирмата ЕИК 999999999  гр. Варна
Адрес за кореспонденция ул. Примерна 46 тел. за връзка 052 372 564
Адрес на който е поставена изтривалка ул. Примерна 34
 

ИЗТРИВАЛКА StepMat  Универсал екстра РАЗМЕРИ 1000 мм х 1000 мм. с  вградена РАМКА.


Изтривалката StepMat, която закупихте служи да задържа от обувките на преминаващите през нея хора прахът, нечистотиите и влагата, които се нанасят от външната среда, съобразно зоната за която е предназначена:

 

ПЪРВА зона - задържа грубите нечистотии - кал, твърди отпадъци, прах.

ВТОРА зона - спира прах и влага.

ТРЕТА зона - спира финните частици и остатъчната влага при влажно време.

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

       Входната изтривалка StepMat ще Ви служи добре, не само в периода на гаранционния срок, но и дълго след това. Спазвайте изискванията за правилна експлоатация и поддръжка.

 • Използвайте входната изтривалка по предназначение и за трафика за който е определена. Увеличено натоварване би могло да доведе до изкривяване на конструкцията, вследствие умората на материалите.
 • Не допускайте по входната изтривалка да преминават транспортни средства (палетни колички, мотокари, строителни колички и др.)
 • Не я нагрявайте по никакъв начин. Почистващите елементи не са огнеустойчиви.
 • Не посипвайте входната изтривалка с разтвори или силно концентрирани препарати съдържащи олио, соли, соди, основи и киселини.В случай, че се е заледила през зимата – не я солете. Ако я посипете със сол или солени разтвори след това измийте с вода, понеже  почистващите елементи не биха устояли дълго време на въздействието на солта.
 • При текстилна изтривалка - не позволявайте на домашни любимци,  да си играят с нея.
 • Почиствайте изтривалката. При изтривалки от ПЪРВА почистваща зона нечистотиите се събират в пространството между почистващите профили и настилката. Периодично се изисква отстраняване на нечистотиите с метла или прахосмукачка. За целта, монтажа се извършва така, че да се позволи навиването на входната изтривалка на руло, което улеснява почистването. Може да се извърши от всекиго, нужно е минимално физическо усилие. При изтривалките от ВТОРА и ТРЕТА почистващи зони е добре редовно да бъдат почиствани с прахосмукачка и изпирани веднъж в годината.

Съставните елементи на входната изтривалка съответстват на поръчка на купувача от   05.01.2015


Купувачът потвърждава, че с подписването на този протокол, рискът от погиването и / или повреждането на описаните стоки преминава окончателно върху него. Купувачът декларира, че е запознат и изцяло приема без ограничения и / или възражения Общите условия за продажба на стоки на “Рамер Груп” ЕООД, които са приложими към настоящата продажба. Купувачът декларира, че получените от него стоки изцяло съответстват на поръчаното от него през онлайн магазина StepMat.eu. Попълненият и потвърден от Купувача протокол за доставка остава на съхранение в Рамер Груп ЕООД.


днес 05.01.2015 г.


Рамер Груп  ЕООД: bg 000/2012

за Купувача  подпис

имена Иван Иванов

 

Благодарим Ви, че избрахте нашият продукт. За въпроси и препоръки
НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА НИ ПОТЪРСИТЕ!     тел.  0886 605 333